Skip to content

Askan

Askan/Piralan Asandus Audentia Deaabath

Audentia Deaabath

Askan/Piralan Asandus (she/her)
Red Mutt Eesasa Promontores

Eesasa Promontores

Red Mutt (she/her)
Iridescent White-Yellow Mutt Oelolo

Oelolo Promontores

Iridescent White-Yellow Mutt (he/him)
Opalescent-White Mutt Riyae Chxalli

Riyae Chxalli

Iridescent White Mutt (she/her)
Hypopigmented Askan-Piralan Asandus Tripudia Diemicana-Pariyani

Tripudia Diemicana-Pariyani

Hypopigmented Askan-Piralan Asandus (she/her)
Tristis Amor

Tristis Amor

Askan/Makanan Asandus (he/him)
Iridescent White-Grey Mutt Zhaurian Toerii’Eyele

Zhaurian Toerii’Eyele

Iridescent White-Grey Mutt (he/him)